Loading...
1989V1130P283� UX 1 nxre e� o qr y ` V. - 1 r � u .Y 1 T V . 1 , I Po 1 t i ma v 1 + Tract EI Tract A i Ponderosa Place Section Two r Vol. 669, Pg. 651 Cawve .�wx°u o•, rwy cry � \ °c.°we olv. v e Belmont Place Section Two 1 ROCK PRAIRIE ROAD �aN�ni e..a�� w °ICwu •�vM1 x,•°e,r� ilex ro 1 t + Tract F v i Tract G Ponderosa Place section two College Station, Texas March 1989 i" = 50' Area Progress Corporation 11 -' ^^ Joe Er Inc. ' - - J Southwood Terrace,' Section / 1 I o + t... 1 c 1 / o � + a, U ' O F I + Tract D 0 O ' o 3 Ponderoso Place s Section Two o ! Vol. 669, Pg. 651 V) i u .Y 1 T V . 1 , I Po 1 t i ma v 1 + Tract EI Tract A i Ponderosa Place Section Two r Vol. 669, Pg. 651 Cawve .�wx°u o•, rwy cry � \ °c.°we olv. v e Belmont Place Section Two 1 ROCK PRAIRIE ROAD �aN�ni e..a�� w °ICwu •�vM1 x,•°e,r� ilex ro 1 t + Tract F v i Tract G Ponderosa Place section two College Station, Texas March 1989 i" = 50' Area Progress Corporation 11 -' ^^ Joe Er Inc. '