Loading...
1975V343P701? .A(. A'¢fdn "I M sANI/ 6e G ✓rues an tlxrd x, .• aai[naR of tnu 1•lenairvp atd L:Nni Cw'M•' -&d . }/, w c. wr lb< cite of Colleq+ S4tl n e:Mry s!gnM, eunrtrx .f rye IaM strum cni° +!/3Ydfi¢n Da /ow +A¢ Yap of vL / • i � - ecr Ga[y :nac cnc to ,r,f plot va d¢SY +PFrovad Rive`., and des!gnata¢ R : L ns C 4i Ad iP(¢n cY.b aF Fha /ron1 eF Fhe Le7. ',/. 'r/y� by no ca¢esanlrn :,n ,..:. any v a m oars < ea <4 ens pee II <9e Cub tic for nr ell x..r e:s a!teys, pe t "V ` none ar ! qukl!cnplhernl Me:e°. aM r. fo. lRC r ucfoaee b "Y q ,,:• At <d Ib!!07 c / , �rnsP�� ��C. S:A7E 01 ^ESAS ' C'trJNty OF URay05 / � - C� IaiSOPE kY Ne wAaesignc¢, a 11 ub ana [or 707. B9 1* , P iia !n a tax t /F' a<. one a+�r�teliy np 14 6A3. . .$ /P vR; C raR — et yi a '�"ra to fereu4inq Snit[ went, .t•R' pa' n "a<znra �qd to n< coot n x« <ed coo tetra ror —51 OT•�%''i9•�� / /B. pospesas na conalacra< e 4 /ghl O /Bi/A3 Uti /,ty and 5.7R ?94.65 /5.Z o - (�° " W � • .i�tP P ... 0 9(i q o I /7 14 13 AVS ei tr cmilno<r or coq r_<y ¢r '�, � • � ^q \ y p(p /� V"" 'uD" q• .76 � � .� .S° M '� _ �`' / t c «, <RC ciN�of Colupa ss" ford Lan¢ exzcrr •Uo �( (1 e" y l �'� Y -�n, �/IdL / ! MI,too, c1:yzRy!,:.. / y // � fF£•96 .{J � —. — �ic•_� " �F ♦— � '�i' —� � t -.. �r Pc.9 �' \ \\ \ 9 %/ ra ovenAios - �• , l; p¢via R� c 'urvelnr '<. Cs.KV.b> Ad'✓iYao / �'°' -�: - - � W 2g l" ` . • ° 7.31 xs a stnuRO<ia< �c cvR,bc :< <r< c nt < 2j ��• — /3 5.34pa +r.�scY� _ - -- I - e 'r6 ;operry na[kera ard f pl +eu,f urt. °. �•, '1 J. ,�(��,��'.., _� / ° ,c' a'�POCV lev4n an tRe ry[ound dP \\ N ?9E � �: ���� �� �'.•[J � � � ,e t � �_ecer voi fc�o pis,; 5¢ ego 0 Sar B Gudcy<S /v � �oG �•s 1. s'oi Pea �. 5 e Tamelo# A bbifio u s>,c � yy PC1' io C►lIC Canty, do e<reb SY to .h f lr� ° I A nr <r,a.<n< aacaa r .tst �.:� f CF9Q9 i on 2 I ei� r J O a 1 r os So- C� ee N'' -�T F10ED LaliegP �t�tlltll, nexus R Z nR:i_dy N!1 ynnm� +Rdbr vets July 1975 4 0< rt. x¢+. 4'nis G" •: RRnk &' D.E.flirl rurg �W (0murr \ Drurlover try N J % JOE ORR, INC. aY: :1,. /r•• - '! '-� SRRnYORS+NO UNGINEERS OeFU�Y